Кілька років тому Росархів створив сайт "Бази даних розсекречених справ та документів федеральних державних архівів", де можна подивитися назви та реквізити тих чи інших справ та документів Держархіву РФ, що пройшли стадію розсекречення. На жаль, цей сайт не надає можливості отримати більш-менш цілісну картину щодо усього масиву даних, тому що при наявності на даний момент близько 100.000 записів для розсекречених справ і більше 10.000 записів для розсекречених документів у базі даних користувач отримав можливість продивитися тільки 5 (п'ять) записів на одній сторінці. Зрозуміло, що на перегляд більше аніж 18.000 сторінок мало хто зможе виділити достатньо часу, хоча там є можливість знайти багато цікавого і навіть незвичного (наприклад, справа "Про забезпечення партії польових магнітофонів, яка виготовляється, металізованою стрічкою" від 20-28 серпня 1942 р.).

Тому, на мою думку, тим, хто потребує загальної картини відносно розсекречених справ і документів Державного Архіву РФ, датованих 1939-1945 роками, буде цікаво подивитися на ці ж справи та документи, подані у дещо іншому вигляді...

Читати далі... )
У минулому році на сайті Росархіву "Документи радянської епохи" були викладені документи Раднаркому СРСР за період з 22 червня 1941 року до 9 травня 1945 року. На жаль, у цю базу даних ввійшли тільки нетаємні документи фонду Р-5446. Деяку частину документів з грифом "Таємно" все розсекретили, але попри зобов'язання очільників архіву викласти ці документи на тому ж сайті у 2016 році це не було зроблено.
Нижче я навів перелік документів РНК СРСР за 22.06.1941-30.06.1941 з цього сайту і доповнив його деякими документами, що знайшов у Інтернеті. Їх я позначив червоним кольором. Кожен документ з переліку має вказівку на джерело, де він знаходиться.
Мені видалось цікавим наочно побачити, наскільки відрізняються документи сайту "Документи радянської епохи" від тих, що залишилися поза увагою працівників Росархіву. Можливо, це зацікавить і вас...

Дивитись перелік документів... )
П'ята та остання частина переліку наказів НКО (останні 125 наказів із 522) з грифом "Таємно":

Читати далі... )
Четверта частина переліку наказів НКО (наступні 125 наказів із 522) з грифом "Таємно":

Читати далі... )
Третя частина переліку наказів НКО (наступні 125 наказів із 522) з грифом "Таємно":

Читати далі... )
Друга частина переліку наказів НКО (наступні 125 наказів із 522) з грифом "Таємно":

Читати далі... )
Публікацію переліку наказів НКО СРСР за 1941 рік, що не мали грифу таємності та були надрукованні у типографіях, з Алфавітно-предметного покажчика наказів НКО та деяких інших документів за 1941 рік (ЦАМО, ф. 229, оп. 161, спр. 809а) закінчено. Подальші уточнення цього переліку будуть проводитися з часом за умови знаходження інших джерел.

Наразі починається публікація першої частини переліку наказів НКО (124 наказів із 522; невелике зауваження - наказ № 057 чомусь відсутній у покажчику - В.Т.) з грифом "Таємно":

Читати далі... )
Третя і остання частина переліку наказів НКО (останні 125 наказів із 375), що не мають грифу таємності:

Читати далі... )
Друга частина переліку наказів НКО (наступні 125 наказів із 375), що не мають грифу таємності:

Читати далі... )
Деякий час тому натрапив на Алфавітно-предметний покажчик наказів НКО та деяких інших документів за 1941 рік (ЦАМО, ф. 229, оп. 161, спр. 809а). На жаль, до нього ввійшли тільки накази з грифом "Таємно" та негрифовані накази. Та й то не всі, а лише ті, що були віддруковані у типографіях. Накази з поміткою "Цілком таємно" у документі не надаються.
Покажчик не містить данних щодо датування наказів, проте, попри все, у нас є тепер можливість дещо деталізувати Перелік наказів НКО за 1941 р., який свого часу мені вдалося скомпонувати із різних джерел (див. Накази НКО за 1941 р.), базуючись на збірниках "ПРИКАЗЫ НАРОДНОГО КОМИССАРА ОБОРОНЫ СССР 1937-21.06.1941 гг."

Нижче наведена перша частина переліку наказів НКО (125 наказів із 375), що не мають грифу таємності:

Читати далі... )
Працюючи над переліком наказів НКО за 1941 рік, знайденному в одній із справ ЦАМО РФ, зустрів цікаве найменування:

№ 0137. О прекращении стрижки волос у летного и технического состава, переведенного на казарменное положение.

Що ж таке таємне було в цьому наказі, що йому надали гриф "Таємно"?
"Цілком таємно

ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ ОБОРОНИ
ПОСТАНОВА № ГКО-907сс
від 17 листопада 1941 Москва, Кремль

Про введення на озброєння армії установок М-8 на кінній тязі

1. Прийняти на озброєння Армії установку М-8 на кінній тязі зі змінною колісно-санною ходою.
При передачі на валове виробництво нових установок М-8 внести всі зміни, рекомендовані Західним фронтом.

2. З 15 листопада 1941 р. припинити виготовлення установок М-8 на шасі автомобілів ЗІС-6 і перевести виробництво на виготовлення установок М-8 на кінній тязі.

3. Організувати в НДІ № 45 (м. Казань) збирання установок М-8 на кінній тязі. Виробництво деталей для установок кооперувати на підприємствах м. Казані.

Голові Ради Народних Комісарів Татарської АРСР тов. Гафіатулліну організувати кооперацію з виробництва деталей і забезпечити виготовлення в листопаді місяці п.р. 40 установок, в грудні місяці 100 установок і в січні місяці 1942 року - 120 установок М-8 на кінній тязі.

ГОЛОВА ДЕРЖАВНОГО КОМІТЕТУ ОБОРОНИ І. СТАЛІН

Виписки надіслані: т.т. Аборенкову, Шапошникову, Малєнкову, Гайдукову - усі.
Татарський обком ВКП(б) і т. Гафіатулліну - 1, 3."

Джерело: Сайт Росархіву «Документи радянської епохи»
Приказ
гарнизону гор. Москвы
№ 1
25-го июня 1941 года

Об обеспечении общественного порядка и государственной безопасности в г. Москве

В соответствии с Указом Президиума Верховного Совета СССР от 22 ию­ня 1941 г. об объявлении в г. Москве военного положения в целях обеспече­ния в г. Москве общественного порядка и государственной безопасности приказываю:

1. Время работы учреждений и организаций местного и областного зна­чения установить с 8 час. 30 мин. утра, союзного и республиканского значе­ния — с 9 час. утра.

2. Театрам, паркам, кино, клубам и другим зрелищным предприятиям свою работу заканчивать не позднее 22 час. 45 мин.

3. Торговым предприятиям (магазины, палатки, рынки и др.), предприя­тиям общественного питания (рестораны, столовые, кафе и др.) и предпри­ятиям коммунального обслуживания (бани, прачечные, парикмахерские и др.) заканчивать свою работу в 22 час. 45 мин.

4. Воспретить въезд в г. Москву всем лицам, не прописанным на житель­ство в г. Москве, за исключением лиц, специально командированных по вы­зовам народных комиссаров СССР и РСФСР.

Примечание. Рабочим и служащим пригородов, работающим в г. Москве, разрешается въезд в г. Москву по специальным пропускам предприятий и учреждений.

5. Запретить фотографирование и производство киносъемок в пределах г. Москвы без разрешения коменданта гарнизона г. Москвы.

6. Воспретить движение по г. Москве легкового транспорта и пешеходов с 24 час. до 4 час. 00. мин., за исключением имеющих специальные про­пуска.

Примечание. Во время воздушной тревоги транспорт и пешеходы дейст­вуют в соответствии с правилами местной противовоздушной обороны.

7. За невыполнение настоящего приказа виновные подлежат наказанию по законам военного времени.

8. Наблюдение за точным и неуклонным выполнением настоящего прика­за возлагаю на коменданта гарнизона г. Москвы генерал-майора Ревякина.

9. Настоящий приказ ввести в действие с 24 часов 00 минут 27 июня 1941 года.

Начальник гарнизона г. Москвы
генерал-лейтенант Захаркин
Сов. секретно

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ ОБОРОНЫ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № ГКО-856сс
от 30 октября 1941 г. Москва, Кремль

О торговле в г. Москве

1. Продажу водки и вина в г. Москве формально не воспрещать, а на деле прекратить.

2. Коммерческую торговлю по продовольственным и промтоварам в г. Москве прекратить на деле, не отменяя формально, а коммерческие магазины использовать для торговли по карточкам.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ГОСУДАРСТВЕННОГО
КОМИТЕТА ОБОРОНЫ И. СТАЛИН

Источник: Сайт Росархива «Документы советской эпохи»
Сов. секретно

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ ОБОРОНЫ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № ГКО–767сс
от 12 октября 1941 г. Москва, Кремль

О разрушении основных сооружений системы водоснабжения Донбасса
на случай занятия его противником

Государственный Комитет Обороны постановляет:

1. Поручить НКВД СССР (т. Берия) в необходимые сроки произвести разрушение
основных сооружений системы водоснабжения Донбасса: плотин, насосных станций,
фильтровальных станций, каптежей.

2. Наркомчермету (т. Тевосяну) выделить в распоряжение НКВД необходимое количество
работников Донбассводтреста НКЧМ для выполнения указанного в п. 1 задания.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОМИТЕТА ОБОРОНЫ И. СТАЛИН

Выписки посланы: т.т. Берия, Тевосяну.


РГАСПИ. Ф.644. Оп.1. Д.12. Л.82
Цілком таємно

ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ ОБОРОНИ
ПОСТАНОВА № ГКО-503сс
від 17 серпня 1941 р.
Москва, Кремль

Щодо евакуації Дніпровської гідроелектростанції

Державний Комітет Оборони постановляє:

1. Встановити, що вiд Дніпровської гідроелектростанції підлягає евакуації наступне обладнання, яке розукомплектовує гідрогенератори:

а) на всіх гідрогенераторах мають бути зняті і вивезені допоміжні генератори, п'ятники, напрямні підшипники, регулятори, мотор-генератори збудження і статори генераторів;

б) прилади щита керування.

До демонтажу генераторів приступити негайно, виводячи з роботи генератори в міру зниження навантаження.

2. Після повної зупинки гідроелектростанції, для запобігання можливості використання ворогом греблі Дніпровської гідроелектростанції, як засобу сполучення між правим і лівим берегом, зруйнувати:

а) міст через аванкамеру,

б) міст через шлюз,

в) підірвати в двох місцях тіло головної греблі, не менше трьох-чотирьох прольотів у кожному місці.

Здійснення зазначених заходів провести в найостаннішу чергу, за погодженням з Військовою Радою Південно-Західного фронту.

3. Зобов'язати Наркомат Оборони (Головне Інженерне Управління) спільно з Наркоматом Електростанцій негайно приступити до проведення всіх підготовчих робіт, перелічених у пункті 2 цієї постанови.

4. Відповідальність за своєчасне проведення цього рішення покласти на заст. наркома електростанцій тов. Жимерина.

ГОЛОВА ДЕРЖАВНОГО КОМІТЕТУ ОБОРОНИ І. СТАЛІН

Виписки надiслані: т.т. Швернику, Первухіну, Леткову, Жимеріну, Шапошникову, Котляру, Чадаєву; Запорізькому обкому КП(б)У.
Совершенно случайно наткнулся на упоминание о взыве ДнепроГЭС'а в 1941-м и вспомнил, что несколько дней назад переводил постановление ГКО, касающееся этого вопроса, в текстовую форму.
На всякий случай выложу этот текст здесь:

Сов. секретно

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ ОБОРОНЫ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № ГКО-503сс
от 17 августа 1941 г. Москва, Кремль

Об эвакуации Днепровской гидроэлектростанции

Государственный Комитет Обороны постановляет:
1. Установить, что с Днепровской гидроэлектростанции подлежит эвакуации следующее оборудование, разукомплектовывающее гидрогенераторы:
а) на всех гидрогенераторах должны быть сняты и вывезены вспомогательные генераторы, пятники, направляющие подшипники, регуляторы, мотор-генераторы возбуждения и статоры генераторов;
б) приборы щита управления.
К демонтажу генераторов приступить немедленно, выводя из работы генераторы по мере снижения нагрузки.
2. После полной остановки гидроэлектростанции, для предотвращения возможности использования неприятелем плотины Днепровской гидроэлектростанции, как средства сообщения между правым и левым берегом, разрушить:
а) мост через аванкамеру,
б) мост через шлюз,
в) взорвать в двух местах тело основной плотины, не менее трех-четырех пролетов в каждом месте.
Осуществление указанных мероприятий провести в самую последнюю очередь, по согласованию с Военным Советом Юго-Западного фронта.
3. Обязать Наркомат Обороны (Главное Инженерное Управление) совместно с Наркоматом Электростанций немедленно приступить к проведению всех подготовительных работ, перечисленных в пункте 2 настоящего постановления.
4. Ответственность за своевременное проведение настоящего решения возложить на зам. наркома электростанций тов. Жимерина.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ГОСУДАРСТВЕННОГО
КОМИТЕТА ОБОРОНЫ И. СТАЛИН
Цілком таємно

ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ ОБОРОНИ
ПОСТАНОВА № ГКО-508сс
від 18 серпня 1941 р.
Москва, Кремль

Про металургійні і коксохімічні заводи Дніпропетровської та Запорізької груп

Державний Комітет Оборони постановляє:

1. Дозволити Наркомчермету після евакуації металургійних і коксохімічних заводів зруйнувати:

а) вугільні башти, коксові печі та хімічні цехи коксохімічних заводів, розташованих на правому та лівому березі Дніпра;

б) паросилове і енергетичне господарство заводів;

в) мартенівські і доменні печі.

Здійснення зазначених заходів провести в останню чергу за погодженням з Військовою Радою Південно-Західного напрямку.

2. Відповідальним за здійснення заходів, зазначених у п. 1, призначити:

по Дніпропетровській групі заводів - Заст. Наркома Чорної Металургії т. Рєзнікова та

по Запорізькій групі заводів - Заст. Наркома Чорної Металургії т. Шереметьєва.


ГОЛОВА ДЕРЖАВНОГО КОМІТЕТУ ОБОРОНИ І. СТАЛІН

Виписки надiслані: т.т. Тевосяну, Рєзникову, Шереметьєву, Швернику, Шапошникову.
Из постановления ГКО № ГКО-390с от 4 августа 1941 г. "О танках":

"...в) Все танки и другие машины, завезенные в Украину на ремонт, после ремонта поступают в распоряжение украинцев.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОМИТЕТА ОБОРОНЫ И. СТАЛИН"

Данные сайта Росархива «Документы советской эпохи»
...речь идет не только о путях перегонки скота, но и о переброске тракторов и сельхозтехники из Николаевской, Каменец-Подольской, Кировоградской и Днепропетровской областей.
Тем не менее, постановление носит название "Об эвакуации скота". :0)

October 2017

S M T W T F S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 1718192021
22232425262728
293031    

Syndicate

RSS Atom

Page Summary

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated Oct. 19th, 2017 03:38 am
Powered by Dreamwidth Studios