[personal profile] tash_v
П'ята та остання частина переліку наказів НКО (останні 125 наказів із 522) з грифом "Таємно":


(№ 0501). Про організацію газет в саперних арміях і присвоєння їм найменувань.
(№ 0502). Про включення 254 і 259 б-нів аеродромного обслуговування до складу 3 авіадивізії ДД.
(№ 0503). Про збереження ДЧА в деяких гарнізонах Забайкальського фронту.
(№ 0504). Про розформування полiтвiддiлiв спецчастин м. Харкова та м. Брянська і сформування політвідділу спецчастин м. Володимира.
(№ 0505). Про вiдправку на стажування в діючу армію начальників політвідділів ВНЗ і старших викладачів парт.-політ. роботи вiйськ.-політ. училищ.
(№ 0506). Про результати перевірки утримання кінського складу в запасних частинах, що формуються.
(№ 0507). Про перетворення 60 резервної армії в 3 ударну армію.
(№ 0508). Про перетворення 27 армії в 4 ударну армію.
(№ 0509). Про продовження терміну навчання курсантів вiйськ.-політ. учил. імені М. В. Фрунзе, В. М. Молотова і Брянського.
(№ 0510). Про зняття з роботи начальника 7 відділу ПУ Південного фронту Заставенко.
(№ 0511). Про відсторонення від посади командира і комісара 168 гап БМ і накладення стягнення на командира і комісара 137 гап БМ.
(№ 0512). Про найменування сформованих окр. стр. бригад "морськими бригадами".
(№ 0513). Про введення в батальйони стр. дивізій посади військового комісара.
(№ 0514). Про заходи щодо ліквідації скупчення військовослужбовців на залiзн. станціях. Про проведення перевірок документів військовослужбовців з метою ліквідації скупчення військовослужбовців на залiзн. станціях.
(№ 0515). Про сформування ДЧА у м. Новосибірську і на ст. Об.
(№ 0516). Про сформування агітпункту на Казанському вокзалі м. Горького.
(№ 0517). Про сформування на залізничних станціях етапних комендатур.
(№ 0518). Про введення в дію штату № 1/206 Управління військовими повітряними силами Червоної Армії.
(№ 0519). Про розвантаження судів і барж, замерзлих в басейнах річок Московсько-Окського і Верхньо-Волзького пароплавств.
(№ 0520). Про недоліки радіозв'язку в арміях Західного фронту і накладення стягнень на винних.
(№ 0521). Про формування армійських збірно-пересильних пунктів НКО.


From:
Anonymous( )Anonymous This account has disabled anonymous posting.
OpenID( )OpenID You can comment on this post while signed in with an account from many other sites, once you have confirmed your email address. Sign in using OpenID.
User
Account name:
Password:
If you don't have an account you can create one now.
Subject:
HTML doesn't work in the subject.

Message:

 
Notice: This account is set to log the IP addresses of everyone who comments.
Links will be displayed as unclickable URLs to help prevent spam.

October 2017

S M T W T F S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 171819 2021
22232425262728
293031    

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated Oct. 22nd, 2017 08:06 am
Powered by Dreamwidth Studios