[personal profile] tash_v
Нижче наведено повний текст постанови РНК СРСР та ЦК ВКП(б) "Про заборону ЦСУ Держплану СРСР і Наркомзему СРСР на збір даних про фактичний намолот врожаю в колгоспах". Можливо я помиляюсь, але на мою думку текст цієї постанови ще ніколи не був опублікований повністю. Зазвичай публікатори обмежуються тільки першим пунктом цієї постанови, хоча інші два пункти не менш важливі, бо розкривають як підстави, якими офіційно прикривалися очільники СРСР для пояснення зменшення виробництва тієї чи іншої продукції (у даному випадку сільськогосподарської) в країні, так і методи, якими вони користувалися для утаємничення "неправильної" інформації.

Отже...


ПОСТАНОВА
Ради Народних Комісарів Союзу РСР і Центрального Комітету ВКП(б)
№ 1943
6 грудня 1942 р.
м. Москва, Кремль

Про заборону ЦСУ Держплану СРСР і Наркомзему СРСР на збір даних про фактичний намолот врожаю в колгоспах.

Рада Народних Комісарів Союзу РСР і Центральний Комітет ВКП(б) постановляють:

1. Заборонити ЦСУ Держплану СРСР і Наркомзему СРСР збирати дані про фактичний намолот врожаю в колгоспах, як такі спотворюють дійсний стан справ з врожайністю і надалі користуватися в оцінці врожаю тільки даними видової оцінки, зробленої органами ЦСУ до початку збирання.

2. Заборонити обкомам, крайкомам, ЦК компартій союзних республік, облвиконкомам, крайвиконкомам і раднаркомам республік, райкомам партії і райвиконкомам користуватися зібраними від колгоспів місцевими органами ЦСУ Держплану СРСР і Наркомзему СРСР даними про фактичний намолот для оцінки врожаю в колгоспах, як неправильними, занижуючими фактично отриманий урожай, і такими, що ведуть до укриття хліба від поставок державі, розкрадання і розбазарювання його у колгоспах.

3. Запропонувати обкомам, крайкомам, ЦК компартій союзних республік вилучити зібрані місцевими органами ЦСУ Держплану СРСР і Наркомзему СРСР дані про фактичний намолот врожаю і попередити партійних, радянських і земельних працівників районів, областей, країв і республік, що за користування зазначеними даними в оцінці врожаю винні будуть притягатися до суворої відповідальності.


ГОЛОВА РАДИ НАРОДНИХ КОМІСАРІВ СОЮЗУ РСР І. СТАЛІН

СЕКРЕТАР ЦЕНТРАЛЬНОГО КОМІТЕТУ ВКП(б) А. АНДРЄЄВ


ДАРФ. Ф.Р-5446. Оп.1. Спр.208. Арк. 264


From:
Anonymous( )Anonymous This account has disabled anonymous posting.
OpenID( )OpenID You can comment on this post while signed in with an account from many other sites, once you have confirmed your email address. Sign in using OpenID.
User
Account name:
Password:
If you don't have an account you can create one now.
Subject:
HTML doesn't work in the subject.

Message:

 
Notice: This account is set to log the IP addresses of everyone who comments.
Links will be displayed as unclickable URLs to help prevent spam.

October 2017

S M T W T F S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 171819 2021
22232425262728
293031    

Most Popular Tags

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated Oct. 22nd, 2017 08:08 am
Powered by Dreamwidth Studios